Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2014

gokowiczka
9368 1229
Reposted fromsummerkiss summerkiss
gokowiczka
9385 110a
Reposted fromzrazik zrazik
gokowiczka
9860 c7cc 500
#kawa #coffee
Reposted fromsiwa siwa
gokowiczka
9883 fed5
Reposted fromreylin reylin
gokowiczka
9885 b7e7
Reposted fromreylin reylin
gokowiczka
9889 38e0
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
gokowiczka
9892 6292
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
gokowiczka
9893 e2af
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
gokowiczka
9894 5c50
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
gokowiczka
9896 b35c
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
gokowiczka
9898 447a
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
gokowiczka
Twoje oczy były wtedy tak cudownie niekochane...
— J. Chojnacki
Reposted fromreylin reylin
gokowiczka
9958 69c1
Reposted fromSandria Sandria
gokowiczka
9974 ec54
Reposted fromxxoxx xxoxx
gokowiczka
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
gokowiczka
gokowiczka
5818 5b0c
Reposted fromchief chief
gokowiczka
0016 b97e
Reposted fromxopolly xopolly
gokowiczka
Włożyłem pętlę na szyję i miałem już łazami odczepić się od słupa, ale spojrzałem jeszcze w dół, na ziemię, i zobaczyłem stryja Jana. Stał z zadartą głową i patrzył, co robię. Nie, nie wydawało mi się. Widziałem go, o, jak tu pana widzę.
- Nie rób tego - powiedział. - Powiesiłem się i nie widzę różnicy.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromnervure nervure
gokowiczka
4078 593a
Reposted fromchief chief
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl